Net-Mobile Sp. z o.o. realizuje projekt pn: „Elektrofiltry domowe sposobem na ograniczenie niskiej emisji. Przygotowanie modelu oprogramowania monitorującego pracę elektrofiltru. Analiza wariantów skutecznej sprzedaży firmy Net-Mobile Sp. z o.o. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 3 Oś Priorytetowa Przedsiębiorcza Małopolska, Działanie 3.4 Rozwój i konkurencyjność małopolskich MŚP, Poddziałanie 3.4.5 Bony na doradztwo, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Projekt realizowany jest w okresie od 01-07-2017r. do 31-01-2018r.

Cel strategiczny projektu:

Uzyskanie przez spółkę Net-Mobile zdolności do działań komercjalizujących stworzoną technologię w postaci systemu sieci monitorowanych elektrofiltrów domowych adresowaną dla Jednostek Samorządu Terytorialnego.

Cele szczegółowe projektu:

1.Przeprowadzenie analiza niskiej emisji w Gminach.

2.Opracowanie analizy parametrów procesu separacji ze spalin fazy pyłowej.

3.Analiza funkcjonowania elektrofiltru domowego w kontekście środowiska.

4.Opracowanie modelu sprzedaży w ramach systemu sieci elektrofiltrów.

5.Opracowanie planu kampanii społecznej wraz ze wskazaniem możliwych źródeł finansowania.

6.Opracowanie Systemu sprzedaży gminom – analiza prawna, prawo zamówień publicznych.

7.Stworzenie Modelu funkcjonalnego dla oprogramowania zarządzającego elektrofiltrem.

8.Opracowanie prezentacji.

 

Realizacja celów obywać się będzie poprzez przekazanie Wnioskodawcy zdefiniowanego opracowania. Dzięki temu Wnioskodawca uzyska odpowiednie, systemowe know how dotyczące sposobów funkcjonowania w specyficznym otoczeniu rynkowym, jakim są JST. Dzięki temu Wnioskodawca będzie mógł prowadzić efektywną komercjalizację technologii elektrofiltrów domowych i poprzez to uzyskać znaczny poziom konkurencyjności i produktywności.

Całkowita wartość projektu wynosi 27 060,00 PLN

Całkowite wydatki kwalifikowalne projektu wynoszą 22 000,00 PLN, w tym dofinansowanie projektu ze środków funduszy europejskich 19 800,00 PLN.